Reklamační podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti  Something Nice SR s.r.o., se sídlem Novomeského 2688/2, 911 08 Trenčín; IČO: 46905839, DIČ: 2023628574; společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo: 27190/R, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cza práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") s tím související.

2. Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti  Prodávajícího  za  vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619  až § 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

4. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

5. Reklamační řád je veřejně dostupný na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz.

 

II. Kontrola zboží při převzetí

1. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

3. Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.

4. Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

 

III. Záruční podmínky a záruční doba

1. Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Kupující je povinen v Reklamačním Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje a za jakých okolností vada nastala.

4. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Předpokládaná životnost vlasových výrobků při dodržení správné údržby a denním používání je 3-12 měsíců, v závislosti od zakoupeného produktu.

5. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace ve výši 15 EUR.

6. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení  při zakoupeném zboží do 12 měsíců od koupí zboží.

8. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, které mu bude zasláno na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

9. Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

 

Důležité upozornění:

Všechny vlasy na prodloužení nabízené na těchto stránkách jsou určeny pro profesionální použití a používat je musí osoba k tomu vyškolená / kadeřník /.

Reklamace na vlasy způsobené neodborným použitím neuznáváme. Při reklamaci je třeba přiložit daňový doklad o tom že jste si nechali vlasy prodloužit ve vlasovém studiu, která má v živnostenském rejstříku zapsáno kadeřnické služby.

Reklamace ke které nebude přiložena kopie daňového dokladu o zaplacení služby prodloužení vlasů neuznáváme.

Vypadávání vlasů ze spojů, lámání vlasů, motání vlasů, neuznáváme za reklamaci protože se jedná o výrobky z vlasů a patří to k typickému opotřebení vlasů nošením a používáním.

Jelikož vlasy na prodloužení a všechny produkty uvedené v kategorii vlasy na prodloužení jsou určeny pro profesionální použití, reklamace se řídí dle obchodního zákoníku.

Vypadávání vlasů ze spojů reklamujte u Vašeho kadeřníka.

Vlasy se lámou pokud nedodržíte správnou hydrataci vlasů a používáte žehličku na vlasy.

Motání vlasů vzniká zanedbanou starostivosťou. Když si vlasy budete pravidelně česat nebudou se Vám motat!

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a  nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.viphair.sk  a www.vip-hair.cz

 

Speciální ustanovení

Lidské vlasy jsou velmi citlivým jedinečným materiálem. Před jakýmkoli použitím lidských vlasů doporučujeme zamýšlený úkon odzkoušet na malé části vlasů a až po obeznámení se s výsledkem zamýšleného úkonu převést zamýšlený úkon na dalším zboží . Každé lidské vlasy jsou jedinečné , proto se mohou chovat při stejných podmínkách a provedených úkonech odlišně. Velmi důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy , jakož i o další zboží.

Lidské vlasy točené , kudrnaté , zvlněné , trvalené po umytí mohou přirozeně ztratit svůj původní vlnitý tvar. Ztráta původního vlnitého tvaru vlasů vlivem provedeného úkonu není vadou zboží. Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů resp. po umytí nebo po jiném úkonu různě postupně vlnit , točit a zaplétat , ztratit svůj původní tvar, ztratit svůj lesk, ztrácet požadovanou barevnost . Zvlnění, točení a zaplétání, ztráta původního tvaru, ztráta lesku, ztráta barevnosti vlasů vlivem provedeného úkonu, mytím a působením různých vlivů není vadou zboží. Lidské vlasy se přirozeně vysušují, vzhledem k tomu, že se nemohou přirozeně vyživovat a mastit. Lidské vlasy nemají přirozenou výživu z kořínků vlasů, proto je velmi důležité používat vhodné přípravky na získání požadovaných efektů a vlastností ( lesk , barva , vláčnost , ... ), všechny úkony a všechny přípravky doporučujeme nejdříve odzkoušet na malé části vlasů a seznámit se s jejich účinkem.  Vysušování vlasů vlivem provedeného úkonu, není vadou zboží.

Vlasy jsou spotřebním zbožím . Označení vlasů " evropské vlasy " je označení pro vlasy obdobné struktury jako jsou Evropské vlasy, čili jejich původ může být z jiných než evropských států (např. Mexiko, Rusko , Kanada, severní Afrika ... ). Nejedná se o panenské vlasy, je nutná zvýšená péče na zachování kvality vlasů . Označení vlasů " RUSKÉ vlasy " je označení pro vlasy Ruského původu, které jsou před zpracováním vlasů většinou panenské a následně jsou šetrným způsobem barvené na základní nabízené barvy. Dodávané vlasy jsou tzv. . " Mrtvé vlasy ",  čili nejsou přirozené vyživovány - premasťované lidským sekretem. Skutečná životnost vlasů, ať už odbarvování a barvených nebo nebarvených se může při jednotlivých kusech lišit, může být delší, ale i kratší než námi deklarovaná, vzhledem k samotné struktuře vlasu, rozsahu působení odstraňování tiskařské černi a barvících látek, poskytnuté péče o vlasy a podmínkám v jakých se užívají. U odbarvování lidských vlasů v blond barvách je vysoká pravděpodobnost, že vzhledem k silným odbarvovacím procesem, životnost vlasu nemusí dosáhnout ani 1 rok .

Po provedení jakékoli úpravy původní barvy vlasů se ztrácí záruka na zakoupené vlasy a odpovědnost za stav vlasů přebírá kupující .

Lámání a třepení vlasů resp. konců vlasů je v současné době zcela běžným jevem i u vlasů neodstrihnutých na hlavách lidí a intenzitu štěpení a lámání nevíme dopředu odhadnout. U barvených i u nebarvených vlasů, prodávající neví předvídat tuto skutečnost, která se nemusí při zpracování vlasů ukázat , proto na lámání a třepení vlasů prodávající neví poskytnout záruku neštípání se a nelámání se vlasů .

Dodávané ukončení upevněním vlasů do pramenů vlasů různých provedení typ U, I , šité , atd. je pouze pomocné ukončení resp. pomocné uchycení. V žádném případě toto ukončení nemůže sloužit k samotnému připevnění pramenů vlasů k vlastním vlasům, jako spojovací materiál . Na pomocné uchycení není možné podat reklamaci vzhledem k tomu, že se jedná jen o pomocné uchycení, které je dočasné a slouží ke zjednodušení práce s vlasovým materiálem. Na samotné upevnění vlasů, vlasových pramenů se vždy musí použít samostatný spojovací materiál dle vlastního výběru kupujícího . Prodávající nenese odpovědnost jeli upevnění zakoupených vlasů použije pomocný materiál, který na to není určen a za následné možné vzniklé škody, poškození a jiné újmy . Postupné vyčesávání a vypadávání jednotlivých vlasů z ukončení pramenů vlasů je běžnou přirozenou součástí, jeho intenzita a početnost závisí na mnoha faktorech a vlivů a nepovažuje se za vadu zboží . Uvolnění pramenů vlasů z uchycených spojů je součástí jednotlivých systémů prodlužování a zahušťování vlasů .

Kupující má povinnost vyzkoušet si zda mu použitý druh " keratinu " - lepidla na pramenech vlasů vyhovuje a až tak ho začít dále komerčně používat. Pokud kupujícímu nevyhovuje konkrétní " keratin " má povinnost použít jakýkoliv jiný, který kupující zná a se kterým je spokojen. Na slepené spoje mají vliv vnější faktory jako jsou používány kosmetické přípravky, voda, vzduch, teplo, vlhkost, různé chemické látky, atd. . , Které ve větší či menší míře narušují slepený spoj a tím ho oslabují, proto se může stát, že pod těmito vlivy se mohou spoje uvolňovat, mohou se začít žmolit, drobit, trousit a tím pádem se mohou začít uvolňovat vlasy ze spoje . V takovém případě okamžitě po zjištění tohoto stavu, je třeba dát všechny vlasy - prameny vlasů dolů a nově je aplikovat s novým " keratinem " . Na základě těchto skutečností prodávající neví poskytnout záruku absolutní spokojenosti na slepené spoje " keratinem " - lepidlem .

Každý druh, typ lidských vlasů je specifický, proto kupující musí při koupi výrobků sám zvážit zda daný druh vlasů je pro jeho potřeby vhodný a za výběr zboží kupujícím nenese prodávající žádnou odpovědnost . Kupující přebírá odpovědnost za použití výrobků obzvláště lidských vlasů a to prvním jakýmkoliv zásahem do nich.

Prodávající dodává kupujícímu jen výrobek a neposkytuje kupujícímu školení týkající se profesionálních kadeřnických a jiných odborných školení.

Prodávající nenese odpovědnost za použití lidských vlasů, za určení vhodnosti použití zboží , za úkony prováděné , převedeny a provedené na zboží a se zbožím , jakož i za záruku za jakékoliv úkony , kterými se způsobí poškození, znehodnocení resp. zničení zboží, za následky resp. výsledky použití výrobku a za jakékoliv případné následně takto vzniklé škody , poškození a jiné újmy .

Záruku za lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd. . , Přičemž míru není možné z povahy samotného výrobku určit .

Opotřebení charakteristické pro daný materiál, nebo použití se nepovažuje za vadu zboží. Za vadu zboží se nepovažuje taky poškození výrobku při zanedbání doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího a zjevné mechanické, chemické a biologické poškození zboží po jeho dodání kupujícímu .

Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení nebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů . Kupující je seznámen s tím, že každý z použitých a zakoupených materiálů ( mikrokroužky, pásky, paruky, vlasy lidské, zakončení na vlasech, jakož i jiný použitý materiál ) může u citlivějších lidí na různé barvy, kovy, obsažené látky a použité materiály ve výrobcích vyvolat různé alergické reakce, např. . zarudnutí pokožky, svědění hlavy, zvýšení citlivosti pokožky a jiné. Tyto nečekaně vyvolané alergické reakce nejsou vadou výrobku . Prodávající nemůže dopředu vědět u koho tyto alergické reakce vzniknou a proto nepřebírá odpovědnost za takto vzniklý stav a vzniklé následky. Kupující musí sám posoudit vhodnost použití zakoupeného výrobku ( otestovat si ho, jestli vyhovuje) a kupující sám přebírá odpovědnost za možné vzniklé alergické reakce a takto vzniklé následky. V případě zpozorování jakýchkoliv nepřirozených reakci je povinností kupujícího okamžitě neprodleně odstranit použité vlásenky, paruky, nadpojené prameny vlasů i další použitý materiál z hlavy.

Postup pro reklamování zboží:

  1. Stáhněte si reklamační formulář ( >>>>TU <<<<)
  2. Reklamační formulář vyplňte 
  3. Reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem nám zašlete na adresu:

                              Something Nice SR s.r.o.
                              Novomeského 2688/2
                              91108 Trenčín