Ochrana osobných údajov
 
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov av súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:
uvedenom v registračnom formulári,
uvedenom v objednávkovom formulári
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese http://www.viphair.sk a www.vip-hair.cz 
 
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Something Nice SR s.r.o. IČO: 46 905 839 oprávnená spracovať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:
registrácia užívateľov
vedenie databázy registrovaných užívateľov,
spracovanie objednávok,
informovanie užívateľov o stave objednávok,
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.
 
V prípade, že budete mať záujem o zrušení registrácie, stačí keď svoje rozhodnutie písomne ​​oznámite emailom na info@viphair.sk 
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, pokiaľ nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.
Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.
Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovanie účtovných dokladov, údržby a správy internetové aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravnej a zasielateľskej spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovné a podobne.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jeho osobných údajov.
 
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:
Slovenská pošta
Česká pošta
GLS